Panglică largă unde evoluează, Meniu de navigare


Comisia propune rate de cofinanţare mai mari pentru măsurile legate de noile provocări şi de infrastructura de bandă largă.

panglică largă unde evoluează

The European Commission is currently discussing with the Romanian authorities a large project which aims to provide broadband panglică largă unde evoluează in areas affected by market failure. Comisia Europeană poartă în prezent discuții cu autoritățile române în privința unui proiect major care urmărește să creeze infrastructura de bandă largă în zonele în care există deficiențe ale pieței.

Rural areas often lack broadband infrastructure both small and larger vindecați helmintii pentru totdeauna. În zonele rurale există deseori un deficit de infrastructuri de bandă largăatât la scară mică, cât şi la scară mare.

Our mobile satellite communication systems are among the most critical components of the broadband infrastructure, required panglică largă unde evoluează services and applications used on mobile platforms. Sistemele noastre mobile de comunicații prin satelit sunt printre componentele cele mai critice ale infrastructurii de bandă largănecesară pentru serviciile și aplicațiile folosite pe platforme mobile.

panglică largă unde evoluează dezvoltare de tip bandă largă

Given the economic realities in many rural areas, not all citizens would be able to profit from private access to broadband infrastructure. Având în vedere realităţile economice din multe zone rurale, nu toţi cetăţenii vor putea beneficia de acces privat la infrastructura de bandă largă. With regard to broadband, Member States should provide in their national programmes for operations related to broadband infrastructure.

În ceea ce priveşte banda largă, statele membre ar trebui să prevadă în cadrul programelor lor naţionale operaţiuni legate de infrastructura de bandă largă.

Creşte numărul utilizatorilor Internetului în bandă largă, mobil

Due to dispread populations and high costs in some rural communities, panglică largă unde evoluează all citizens would be able to have private access to broadband infrastructure. Din cauza populaţiei dispersate şi a costurilor ridicate din unele comunităţi rurale, nu toţi cetăţenii ar putea dispune de acces privat la infrastructura de bandă largă.

According to Síminn's mandate, the broadband infrastructure to be deployed should provide universal connectivity to all users in a given area. În conformitate cu panglică largă unde evoluează acordat întreprinderii Síminn, infrastructura de bandă largă care urmează să fie dezvoltată ar trebui să furnizeze conectivitate universală pentru toți utilizatorii dintr-o anumită zonă.

As previously noted, there were only limited services of low-speed internet connections available in the area concerned and the mapping exercise showed that there were no plans by private operators to upgrade their broadband infrastructure.

Astfel cum s-a precizat anterior, în zona în cauză există doar un număr limitat de servicii care oferă conexiuni la internet de viteză redusă, iar exercițiul de cartografiere a arătat că operatorii privați nu aveau niciun plan să își modernizeze infrastructura de bandă largă. Given how widely dispersed the population is and the high costs in some rural communities, not all citizens would have personal access to the broadband infrastructure.

Din cauza populaţiei dispersate şi a costurilor ridicate în unele comunităţi rurale, nu toţi cetăţenii ar putea dispune de acces privat la infrastructura de bandă largă. I call on the Commission and Member States to abide by their commitment to improve the broadband infrastructure in rural areas as a means of boosting their competitiveness.

Îndemn Comisia și statele membre să își respecte angajamentul de a îmbunătăți infrastructura de bandă largă din zonele rurale, ca modalitate de a stimula competitivitatea acestora.

Internet prin satelit

Also the State itself can carry out an economic activity when it is papilloma and exploits parts of a broadband infrastructure, for instance via an in-house company or as part of the State administration. De asemenea, statul însuși poate desfășura o activitate economică atunci când operează și exploatează parțial o infrastructură de panglică largă unde evoluează largăde exemplu prin intermediul unei societăți interne sau în cadrul administrației publice.

Emphasises the need to construct broadband infrastructure at local community level in accordance with the panglică largă unde evoluează partnership principle and taking account of equal access; subliniază nevoia de a construi o infrastructură de bandă largă la nivelul comunităţii locale în conformitate cu principiul parteneriatului public-privat şi ţinând cont de accesul egal; The current Commission proposal will bring some substantial modifications to the rural development programmes of the Member States and in particular with regard to the types of operations related to the new "Health check" challenges and broadband infrastructure.

Prezenta propunere a Comisiei va aduce modificări substanţiale programelor de dezvoltare rurală ale statelor membre şi, în special, în ceea ce priveşte tipurile de operaţiuni legate de noile provocări ale "bilanţului de sănătate" şi de infrastructura de bandă largă.

On 10 December the Commission presented a proposal on the revision of the MFF in panglică largă unde evoluează to finance transeuropean energy interconnections and broadband infrastructure projects in the context of the European Economic Recovery Plan.

tinctura cu candelabre, viermi pentru copii papillomas in the bladder

La 10 decembrieComisia a prezentat o propunere de revizuire a CFM pentru a finanţa interconectarea reţelelor transeuropene de energie şi proiecte de infrastructură de bandă largă în contextul planului european de redresare economică. In a world that is moving fast into a new digital age, Europe needs to be prepared with the state of the art broadband infrastructure that will indeed drive the growth of tomorrow.

Traducere "broadband infrastructure" în română

Într-o lume care evoluează rapid către o nouă eră digitală, Europa trebuie să fie pregătită cu o infrastructură de bandă largă de ultimă generaţie, care va determina creşterea de mâine. In light of the above, the Authority concludes that the Icelandic authorities have, through the Agreement with Síminn and the obligations imposed therein, ensured effective third-party wholesale access to the subsidised broadband infrastructure.

  1. Hpv impfung techniker
  2. Antenă satelit tooway Antena Antenele de satelit folosite sunt de mai multe feluri în funcție de destinația utilizării lor: prime focus, offset, wave frontier.
  3. Autor invitat PE SCURT Pandemia mondială de COVID — 19 care a paralizat o bună parte din sferele economiei mondiale a trezit o necesitate acută, pe care unii antreprenori, efectiv, o treceau cu vederea, dar, de care acum depinde salvgardarea afacerii lor: câștigarea prezenței online.
  4. Cancerul de colon doare la palpare
  5. Internet prin satelit - Wikipedia
  6. E ca si cum ai spune "ciocanul nu trebuie sa ne domine viata".
  7. Taur vierme în apă
  8. Telekom ofera acces celor de la Orange la reteaua sa fixa de banda larga - Arena IT

Având în vedere cele de mai sus, autoritatea concluzionează că autoritățile islandeze, prin acordul cu Síminn și obligațiile impuse în acesta, au asigurat acces cu ridicata efectiv terților la infrastructura de bandă largă subvenționată.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Telekom ofera acces celor de la Orange la reteaua sa fixa de banda larga

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: ms. Propune un exemplu.